HỆ THỐNG CẤP LIỆU VÀ ĐỊNH LƯỢNG VẬN TẢI TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG CẤP LIỆU VÀ ĐỊNH LƯỢNG VẬN TẢI TỰ ĐỘNG
Liên hệ

- Mục đích chủ yếu là phòng tránh những trường hợp nhân viên cân đo nguyên liệu mất ổn định , chính vì vậy từ tự cấp liệu bằng nhân công đã cải thiện thành máy cân và cấp liệu tự động , như vậy có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ sai sót của sản phẩm , đồng thời có thể kiểm soát quá trình vật liệu ổn định và sản lượng đạt hiệu quả cao nhất mà tạo ra các mục tiêu lợi nhuận kinh doanh tốt nhất.

- Mục đích chủ yếu là phòng tránh những trường hợp nhân viên cân đo nguyên liệu mất ổn định , chính vì vậy từ tự cấp liệu bằng nhân công đã cải thiện thành máy cân và cấp liệu tự động , như vậy có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ sai sót của sản phẩm , đồng thời có thể kiểm soát quá trình vật liệu ổn định và sản lượng đạt hiệu quả cao nhất mà tạo ra các mục tiêu lợi nhuận kinh doanh tốt nhất.

Scroll